Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens

Om een afspraak te maken of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft Daverveldadvies.nl persoonlijke / bedrijfsgegevens van u als bezoeker nodig. Dit betreffen gegevens zoals uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke / bedrijfsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Daverveldadvies.nl zal geen gegevens van geregistreerde en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van Daverveldadvies.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Afmelden

Daverveldadvies.nl houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Daverveldadvies.nl geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie, nieuwe producten en diensten kunnen hun gegevens hiertegen blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een brief te sturen naar Daverveld Advies, t.a.v. De heer F.A.M. Daverveld, Scheisteen 39, 5411 BS Zeeland.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Daverveldadvies.nl over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u rechten aan Daverveld Advies, t.a.v. De heer F.A.M. Daverveld, Scheisteen 39, 5411 BS Zeeland. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventueel vragen heeft over de manier waarop Daverveldadvies.nl met uw gegevens omgaat.

Cookies

Daverveldadvies.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken voor bezoekers, om het gebruik van de website te analyseren en om daarmee de website te optimaliseren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist. Als u geen cookies wenst te ontvangen kunt u dit aangeven in het hulpprogramma van uw internetbrowser.

Privacyverklaring

De door Daverveldadvies.nl beschikbaar gestelde informatie mag uitsluitend door de bezoeker worden gebruikt. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken en/of verspreiden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daverveldadvies.nl is het de bezoeker of een derde niet toegestaan een koppeling, deep link of gateway aan te brengen tussen de website(s) van Daverveldadvies.nl en enige andere (internet) webiste, (meta) search engine of computer netwerk. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom op de Daverveldadvies.nl website en daarvan afkomstige informatie bij Daverveldadvies.nl. Dit houdt in dat er niets aan de Daverveldadvies.nl website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven zonder toestemming van Daverveldadvies.nl niet is toegestaan.